Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (€εκ) 2023 2022
Πωλήσεις 8 7
EBITDA Ομίλου 0 -1
EBIT Ομίλου 0 -1
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων μετά από μειοψηφίες 4 -22
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) διακοπεισών δραστηριοτήτων μετά από μειοψηφίες 101 13
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων μετά από μειοψηφίες 105 -9
     
Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (€εκ) 2023 2022
Κυκλοφορούν ενεργητικό 15 18
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 205 205
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 0 1.028
Σύνολο Ενεργητικού 220 1.251
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 92 526
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6 8
Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 0 627
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής 122 11
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 79
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 122 90