Πληροφορίες για τη Μετοχή
 • Κεφαλαιοποίηση
 • Ημερομηνία
  19/7/2024
 • Αριθμός μετοχών
  31.317.025
 • Τελευταία τιμή
  3,8200
 • Κεφαλαιοποίηση (€)
  119.631.036
 • Κοινή Μετοχή
 • Χρηματιστήριο
  Χρηματιστήριο Αθηνών (Ευρώ)
 • BLOOMBERG ticker
  MIG GA
 • Σύμβολο ΟΑΣΗΣ
  ΜΙΓ
 • REUTERS ticker
  MRFr.AT
 • Μερίσματα & Επιστροφή Κεφαλαίου
 • Χρήση Προμέρισμα Μέρισμα Συνολικό μέρισμα Επιστροφή κεφαλαίου Συνολικό ποσό διανομής
  2004 - - - - -
  2005 0,30 0,35 0,65 0,45 1,10
  2006 - 0,05 0,05 0,37 0,42
  2007 - 4,41 4,41 10,92 15,33
  2008 - - - 0,38 0,38
  2009 - - - 0,20 0,20
  2010 - - - 0,10 0,10
  2011 - - - - -
  2012 - - - - -
  2013 - - - - -
  2014 - - - - -
  2015 - - - - -
  2016 - - - - -
  2017 - - - - -
  2018 - - - - -
  2019 - - - - -
  2020 - - - - -