Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (Ν. 3556/2007)
  • Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Η MIG ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προς το σκοπό ενημέρωσης και διευκόλυνσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (εφεξής "νόμος"), της απόφασης υπ' αριθμ. 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής "η απόφαση") και της ερμηνευτικής εγκυκλίου αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής "η εγκύκλιος").

Διαβάστε περισσότερα

  • Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Η MIG ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προς το σκοπό ενημέρωσης και διευκόλυνσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (εφεξής "νόμος"), της απόφασης υπ' αριθμ. 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής "η απόφαση") και της ερμηνευτικής εγκυκλίου αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής "η εγκύκλιος").

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων
Λ Στοιχεία Προσώπου που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Υ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα - Μέλος Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία Α Π Είδος
Π
ΛΥ (Λόγος Υποβολής)
Α : ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
B : ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
AΠ (Φύση της Συναλλαγής)
Α : Αγορά/Απόκτηση
Π : Πώληση/Διάθεση
Π (Παρατηρήσεις)
1 : Λόγω συμμετοχής σε ΑΜΚ
2 : Λόγω εξάσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό
3 : Λόγω δωρεάς
4 : Λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης κ.λ.π.
5 : Λόγω μετατροπής ή ανταλλαγής ομολογιών
6 : Ανταλλαγή λόγω προαιρετικής δημόσιας πρότασης
7 : Γονική Παροχή
8 : Λόγω άσκησης δικαιώματος Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants)
9 : Λόγω Παραχώρησης Επικαρπίας
10 : Εξωχρηματιστηριακά μέσω Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης
11 : Λόγω δωρεάς ψιλής κυριότητος
12 : Αφορά μεταφορά σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα
13 : Δήλωση κτήσης κυριότητας
  • Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007
Επιλογή έτους